SDS jaarverslag, jaarrekening en begroting

Jaarverslag S.D.S. 2016

De stichting

Dit jaar was een roerig jaar, met mindere kanten maar daarentegen ook hartverwarmende facetten met name de vele steunbetuigingen en positieve reacties richting het asiel van mensen binnen en buiten Sliedrecht.

Gesprekken met de gemeente Sliedrecht zijn uitgemond in een besluit, genomen door het bestuur van het asiel, om na jaren dienstbaarheid, te stoppen met werken voor de gemeente. De overeenkomst die de stichting met de gemeente had liep af op 1 oktober 2016 en per die datum is de overeenkomst niet verlengd en worden de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden niet meer door de stichting in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

Dit betekent niet dat het asiel stopt met opvangen en herplaatsen van dieren.

Het asiel zal gewoon katten blijven opvangen en herplaatsen. Dit zijn dan afstandskatten, maar ook gevonden katten die door particulieren aangemeld worden bij het asiel.

De stichting is gestopt met de dierenambulancedienst omdat daar nu een andere organisatie voor aangewezen is. Na een overbruggingsperiode van 2 weken, om te kijken of de dierenambulancedienst wel goed waargenomen werd door onze opvolger, is besloten om de uitgeleende Dierenlot Transport Auto terug te geven aan Stichting Dierenlot.

De wettelijk verplichte, jaarlijkse onkostenvergoeding van de gemeente is ook gestopt. Deze inkomsten zal de stichting wel gaan missen en e.e.a. moet in werking gezet worden om een balans te vinden d.m.v. meer inkomsten genereren middels fondsenwerving in 2017.

Wegens ziekte van bestuursleden zijn een aantal maatregelingen getroffen om de werkzaamheden nog te kunnen overzien voor het bestuur en het team. Een aantal zaken zijn op laag pitje gezet. Dit betreft voornamelijk de fondsenwervende activiteiten in 2016.

De deelname aan de LateSummerFair is afgelast, de jaarlijkse Open Dag is afgelast en de lobby voor de kalenders heeft hier zeker ook onder geleden.

Er is in oktober 2016 een tijdelijke innamestop ingesteld welke in december 2016 weer is opgeheven.

Er is op moment van het vaststellen van het jaarverslag nog geen heldere prognose, maar vooralsnog gaat het asiel voor een relatief groot deel wel door met haar activiteiten, dan wel iets kleinschaliger en selectief met welke activiteiten haalbaar en voldoende vruchtbaar zijn.

In 2016 zijn ondanks de noodzakelijke innamestop 159 dieren opgevangen. De terugblik op alle opgevangen katjes, waarvan de meeste succesvol herplaatst bij nieuwe baasjes, is vastgelegd in een YouTube-video; dit in ogenschouw nemend is de stichting trots op al het werk dat verzet is met louter onbetaalde, vrijwillige krachten.

De stichting is lid van de NFDO en beneficiant van Stichting Dierenlot.

De medewerkers

Dat kwaliteit boven kwantiteit gaat is in dit jaar als paal boven water gekomen. Het toegestane maximum aantal werkzame vrijwilligers tijdens een dagdienst is in het najaar van 2016 gewijzigd van 6 naar 3. Deze wijziging geeft voordelen op de werkvloer, voor mens en dier. Er is betere communicatie en een duidelijker overzicht van de werkzaamheden.

Een aantal protocollen zijn herschreven naar moderner inzicht, en voor het werk in het asiel zijn vernieuwde, beknopte werkkaarten ingevoerd.

Het verloop in de samenstelling van het vrijwilligersteam is hetzelfde als we gewend zijn de afgelopen jaren, echter zijn er minder nieuwe vrijwilligers en stagiaires aangenomen. De intakes van nieuwe medewerkers verlopen middels strenge selectie waarbij beoordeeld wordt op: affiniteit met dieren, een respectvolle omgang met dieren, collegialiteit, werkhouding en motivatie.

De stichting werkt enkel met onbetaalde vrijwilligers en stagiaires en niet met personeel in loondienst.

Voor de stageplekken die het asiel biedt ontvangt de stichting geen subsidie of vergoedingen.

Het asiel is een door Aequor erkend leerbedrijf.

Het vrijwilligersteam bestaat uit 30-50 mensen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Inclusief collectanten en medewerkers fondsenwervende activiteiten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Ginet Balistreri, voorzitter/ penningmeester

Linda de Jager, secretaris

Ilona Schuiten, algemeen bestuurslid

Amber Peeters is afgetreden als algemeen bestuurslid en wordt op moment van het schrijven van het jaaroverzicht uitgeschreven bij de KvK.

Vooralsnog staat de stichting open voor uitbreiding van het team m.b.t. uitvoering bestuurstaken. Bestuursuitbreiding is echter geen hoge prioriteit voor de stichting geweest in 2016.

Behaalde doelen in 2016

in januari wordt een hulpproject afgerond. Bij een verwaarloosde woning in Hardinxveld worden 3 katten opgehaald en wordt medische zorg geboden. De katten zijn alle drie succesvol herplaatst bij nieuwe eigenaren.

De oude eigenaresse overleed in 2016. zij liet een gedeeltelijke legaat op naam van de stichting achter. Het afronden van de afwikkeling van dit legaat zal in 2017 verder voortgang vinden.

In januari vond wederom een grote inzamelactie plaats in AH Winklerplein Sliedrecht. Het was een gezellige dag met heel veel ingezameld voer en schoonmaakspullen, en het mooie bedrag van €181,75.

De jaarlijkse collecte heeft ook in 2016 weer plaats gevonden. Er is totaal € 1376,16 opgehaald.

De stichting deed in 2016 mee met NL-doet, de Vriendenloterij en Sponsorkliks.

Tevens werden er inktcartridges ingezameld en werd via 123inkt daarmee geld verdiend. Ook mobieltjes werden ingezameld. De textielinzameling was ook in 2016 weer zeer succesvol.

Er werd 4x in 2016 een 'Kattencafé'-avond gehouden. Er wordt bij deze avonden inmiddels ook een vaste klantenkring opgebouwd, maar nieuwe gasten worden ook steeds weer ontvangen.

In het regionale wekelijkse huis-aan-huis-blad De Merwestreek werd in 2016 om de 2 weken een asielkatje gepromoot in de vaste rubriek 'Katvertentie'.

De stichting is een samenwerkingsverband aangegaan met het eerste kattencafé in Rotterdam: Pebbles Kitty Cat Café. In dit café wonen een aantal asielkatten (max. 8). De groep katten wordt met behulp van de asielcoördinatie met grote zorg samengesteld. De katten worden niet herplaatst vanuit het kattencafé maar hebben hun definitieve stekje daar. Er wordt ook samengewerkt op gebied van promotie en fondsenwerving voor het asiel..

In 2016 is na het succes van de Man Met Kat Kalender ook de Vrouw Met Hond Kalender uitgebracht.

De kalenderpresentatie werd in besloten kring gehouden in Pebbles Kitty Cat Café te Rotterdam.

Ook in 2016 kwam het kalenderproject van Stichting Dierenasiel Sliedrecht in de landelijke media aan bod, o.a. bij Radio538 bij de Coen & Sander Show. Alexander Pechtold en Leonie Sazias poseerden als BN-ers in de kalenders. In april en in november heeft de stichting met een informatie- en promostand voor de kalenders gestaan tijdens de Dierenlot Beneficiantendag.

Hier kon er goed genetwerkt worden met andere dierenstichtingen.

Er is samengewerkt met verschillende asielen in Nederland om de kalenders tot een succes te maken.

Er hebben zich meerdere asielen en overige dierenstichtingen aangemeld als verkooppunt.

De website www.vrouwmethondkalender.nl werd in 2016 gelanceerd, alsmede de Facebookpagina facebook.com/vrouwmethondkalender.

In augustus is een grote opruim- en schoonmaakactie in het asiel gehouden. Kapotte spullen zijn weggedaan en vervangen en er zijn ventilators (gedoneerd) aangeschaft. Het asiel is van top tot teen opgeruimd en schoon gemaakt. Voor deze actie heeft de stichting diverse giften ontvangen. In de vorm van donaties en nieuwe spullen. Er zijn donaties gedaan van totaal € 486,- en er zijn 3 krabpalen gedoneerd en 3 ventilatoren.

Er is tijdens deze actie een stilte- en leeshoekje ingericht in het asiel. Er is een oproep op social media geplaatst en er zijn tientallen (katgerelateerde)boeken gedoneerd. Voor de katten is dit ook een fijn hoekje om te zitten. De medewerkers en bezoekers van het asiel kunnen zich in het stilte- en leeshoekje rustig terug trekken en met een kat op schoot een boek lezen.

In december 2016 werd een Kerst-actie gehouden. Er werd via social media geld, voer en spullen voor de katten ingezameld en zelfgemaakte kerstartikelen verkocht. Op 18 december werd een speciale Kerst-Kattencafé-avond gehouden. Dit werd geheel gesponsord door Albert Heijn Sliedrecht.

De stichting haalde hiermee de lokale kranten en kwam met een groot artikel met foto in het AD. Er is totaal € 500,40 ingezameld met de Kerst-actie.

De voorzitter van de stichting neemt deel aan de werkgroep van de Partij van de Dieren afd. Dordrecht en onderhoudt hiermee betrokkenheid tussen de stichting en de Partij, met als doel verbeterpunten t.o.v. Dierenwelzijn te realiseren.

Er wordt een webwinkel geopend om producten te verkopen met opbrengst voor het asiel.

Het asiel was wegens ziekte en tekort aan bezetting op die dag in 2016 niet aanwezig op de Late Summer Fair in Sliedrecht.

In 2016 is er geen Open Dag gehouden volgens traditie, op de zaterdag vóór of op Wereld Dierendag.

Stichting Dierenlot en Stichting Dierenfonds zijn vaste sponsors van Dierenasiel Sliedrecht. Onze vertrouwde hoofdsponsor Stichting Menodi is helaas in 2016 opgeheven.

Het Man Met Kat en Vrouw Met Hond Kalenderproject heeft Dierenasiel Sliedrecht in 2016 € 2211,72 (netto winst) opgebracht voor de dieren van Dierenasiel Sliedrecht.

Totale opbrengst voor de fondsenwervende activiteiten, inclusief donaties en giften komen neer op € 17361,22

De nieuwsbrief is nog actief alleen niet meer maandelijks. Er zijn op 1 januari 2017 169 emailadressen aangemeld.

De Facebookpagina van het asiel heeft op 1 januari 2017 rond de 800 likers en 750 volgers.

De openbare Facebookgroep van het asiel heeft op 1 januari 2017 rond de 950 leden.

De Facebookpagina van de Man Met Kat Kalender heeft op 1 januari 2017 rond de 1220 likers.

De Facebookpagina van de Vrouw Met Hond Kalender heeft op 1 januari 2017 rond de 240 likers.

De Twitteraccount van het asiel is ook nog actief.


Overzicht opgevangen dierenDoelen voor 2017 (Jaarplan)

Een collectevergunning voor 2017 is inmiddels wederom aangevraagd en gehoopt wordt op een goede week waarin er genetwerkt kan worden en een mooi bedrag wordt opgehaald.

Er zal in 2017 gewerkt worden aan een nieuwe uitgave van een kalender.

Het zal dit keer alleen een manmetkat-versie worden en een verjaardagskalender. Deze verjaardagskalender zal ook voor opbrengsten voor andere asielen en ambulances gaan dienen.

Het plan is om in de toekomst wel weer jaarkalenders te gaan produceren met samenwerkingsverband met andere asielen en ambulances, het jaar 2017 wordt gebruikt om een vernieuwend idee/thema te vinden.

Open Dag van het asiel laten we ook in 2017 achterwege. Er wordt wel gekeken naar alternatieven die lucratiever zijn. Meerdere Open Dagen voor besloten groepen in 2017 is een goede optie.

De stichting is voornemens om in ieder geval een groots opgezette rommelmarkt te gaan houden.

De aanvraag van teruggaaf van energiebelasting staat ook weer op de to-do-list.

De stichting streeft ernaar om in 2017 betere samenwerking en communicatie met overige diergerelateerde instanties te onderhouden.

Er wordt ook gecommuniceerd met de Partij Van De Dieren afd. Dordrecht om betrokken te blijven met dierenzaken in de regio en een aandeel te hebben in verbetering op gebied van dierenwelzijn.

Zodra op de markt zal het asiel het nieuwe Keurmerk Dierenopvang aanvragen. Dit keurmerk is geheel onafhankelijk en zal naar verwachting voor NFDO-leden gratis zijn.

De webwinkel zal verder uitgebouwd worden.

De verkoop van zelfgemaakte artikelen en tweedehands artikelen zal een bron van inkomsten gaan worden.

Ook in 2017 zullen weer Kattencafé-avonden gehouden worden.

Via socialmedia wordt aandacht gevraagd voor structurele problematiek met katten en zal worden gepoogd om bewustzijn te creëren.

Bij de Rabobank wordt een steunaanvraag via de Clubkascampagne voor een regionale bewustwordingscampagne aangevraagd.

JAARREKENING 2016 S.D.S. e.o.

Saldo 1-1-2016 liquide middelen

Rabo betaalrekening NL94 RABO 0145771806 10300,94

Rabo spaarrekening NL38 RABO 03283558302 20687,60

Rabo rekening NL29 RABO 0304131393 4230,23

Kas 1083,24

=========

TOTAAL saldo 1-1-2016 liquide middelen 36302,01

Saldo 31-12-2016 liquide middelen

Rabo betaalrekening NL94 RABO 0145771806 12046,53

Rabo spaarrekening NL38 RABO 03283558302 20780,16

Rabo rekening NL29 RABO 0304131393 5375,19

Kas 1115,24

=========

TOTAAL saldo 31-12-2016 liquide middelen 39317,12

Stichting Dierenasiel Sliedrecht heeft geen beleggingen, geen waardevolle bezittingen en geen onroerend goed in bezit.

JAARREKENING 2016 S.D.S. e.o. (vervolg)

BATEN

Vergoedingen inname of herplaatsing katten

8670

Gemeentelijke vergoedingen

13625

Giften, donaties, sponsoring

6686,14

Overige vergoedingen

2641,85

Belasting teruggaaf

4736

Fondsenwervende activiteiten

9529,12

Collecte

1376,16

Nalatenschappen

0

Overige baten

80

rente spaarrekening

92,56

kalenderverkoop via NL29 RABO 0304131393

1295,25

TOTAAL BATEN

48732,08

LASTEN

Administratie- en kantoorkosten

852,03

Huur pand

9151,56

Onderhoud pand

535,04

Energie, water, gas

2452,73

Onkostenvergoedingen

3425,3

Telefoonkosten

510,05

Gemeentelijke heffingen

1429,69

Fondsenwervende activiteiten

6111,19

Asielbenodigdheden, voor kattenverzorging

5764,17

Asielbenodigdheden, voor vrijwilligers

739,97

Dierenarts

12274,82

Bankkosten

214,8

Verzekering, onderhoud en diesel Dierenlot auto

1084,88

Overig lasten

1020,45

bankkosten NL29 RABO 0304131393

71,45

uitgaven NL29 RABO 0304131393 (websitekosten kalenderproject)

78,84TOTAAL LASTEN

45716,97BEGROTING 2017 S.D.S. e.o.

BATEN

Vergoedingen inname of herplaatsing katten

5000

Gemeentelijke vergoedingen

0

Giften, donaties, sponsoring

8500

Overige vergoedingen

2000

Belasting teruggaaf

3000

Fondsenwervende activiteiten

11000

Collecte

1300

Nalatenschappen

3250

Overige baten

200

TOTAAL BATEN

34250

LASTEN

Administratie- en kantoorkosten

800

Huur pand

9150

Onderhoud pand

500

Energie, water, gas

2500

Onkostenvergoedingen

2500

Telefoonkosten

350

Gemeentelijke heffingen

1500

Fondsenwervende activiteiten

4000

Asielbenodigdheden, voor kattenverzorging

4000

Asielbenodigdheden, voor vrijwilligers

500

Dierenarts

8000

Bankkosten

200

Overig lasten

250

TOTAAL LASTEN

34250

====================================================================================

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015,  BEGROTING 2016

Jaarverslag S.D.S. e.o. 2015

De stichting

Dit jaar was qua naamsbekendheid een topjaar voor de stichting. Mede dankzij de Man Met Kat Kalender is het asiel met regelmaat in de media in the spotlights geweest, en op een hele positieve manier.

In mei startten gesprekken met de gemeente v.w.b. voorlichtingscampagnes en speciale regelingen voor inwoners van Sliedrecht ter voorkoming van dierenleed. Ook verhoging van het jaarbedrag van de wettelijke gemeentevergoeding en een nieuw pand is aangekaart. De onderhandelingen zijn op 1 januari 2016 nog in volle gang.

Het asiel voldoet aan de normen die gelden volgens de nieuwe Dierenwelzijnwet die de oude wet Honden en KattenBesluit vervangt. Het asiel beschikt over de drie vereiste aparte ruimtes: quarantaine, losloopruimte en isolatieruimte. Tevens kunnen de katten naar buiten in een afgesloten ren met afgesloten buiten trappetje (de Catwalk). Het asiel is daarnaast uiteraard ontzettend diervriendelijk, kleinschalig en met persoonlijke aandacht.

Stichting Dierenasiel Sliedrecht is lid van de NFDO, een vereniging/federatie voor zelfstandige dierenasielen.

Er wordt goed samengewerkt met overige dierenstichtingen en dierenasielen in heel Nederland. De verstandhoudingen zijn prettig en vrij van concurrentiestrijd.

In 2015 vonden wederom regelmatig succesvolle uitwisselingen met andere opvangorganisaties plaats.

Helaas blijven 3 van de 4 de dichtstbijzijnde dierenasielen star en blijven zij bij hun standpunt dat zij ons niet nodig hebben en wensen geen samenwerking of contact. Op mailings waarin wij om contact vragen wordt niet gereageerd.

De dierenambulance

Stichting Dierenasiel Sliedrecht is per juni 2015 de samenwerking met de dierenSOS gestopt en is een eigen dierenambulancedienst gestart. Alle dieren behalve katten worden elders op goede opvangadressen opgevangen.

De dierentransportauto van Dierenlot rijdt vanaf juni volop voor dieren in nood in de regio Sliedrecht en wanneer nodig daarbuiten. Het gebeurt met regelmaat dat dieren in nood in de omliggende gemeentes hulp door de daar gevestigde dierenorganisaties geweigerd wordt en in die gevallen rijdt de stichting ook in die gemeenten om de dieren alsnog hulp aan te bieden.

Er is een nieuw alarmnummer voor de dierenambulance in Sliedrecht en dat is hetzelfde nummer als het alarmnummer van de dierenambulance van de Kattenmand. Er wordt goed samengewerkt met de Kattenmand.

Stichting Dierenlot heeft aan Stichting Dierenasiel Sliedrecht een Keurmerk voor diertransport uitgereikt.

De medewerkers

Er is meer stabiliteit in het team en de kwaliteit van werken is ontzettend gestegen. Het asiel krijgt veel complimenten over o.a. de werkwijze, hoe schoon het is, en de huisvesting van de katten (ruimte en gezellig, veel aandacht voor elke kat)

De stichting werkt enkel met vrijwilligers en niet met personeel in loondienst.

Het vrijwilligersteam bestaat uit 45-60 mensen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Inclusief collectanten en medewerkers fondsenwervende activiteiten. In 2015 hebben meerdere scholieren succesvol stage gelopen.

Net als voorgaande jaren is het asiel erg populair als stageplek en heeft het asiel helaas tegen meerdere stagiaires 'nee' moeten zeggen omdat het al vol zat v.w.b. stageplekken.

Het samenstellen van een goed ambulanceteam verloopt nog stroef helaas. Ondanks dat blijft de stichting bij het standpunt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat en geldt er, net als bij het asiel, een strenge intake- en aannameprocedure.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Ginet Balistreri, voorzitter/ penningmeester

Linda de Jager, secretaris

Ilona Schuiten, algemeen bestuurslid

Amber Peeters, algemeen bestuurslid

Behaalde doelen

Het donateurbestand is flink uitgebreid dankzij een donateurwervingsactie via Facebook in het voorjaar van 2015. Er is een collectevergunning afgegeven en er is gecollecteerd in 2015. Er is € 1575,51 opgehaald. Aanzienlijk minder dan in 2014. De extreme hitte in de collecteweek is hier voor een groot deel oorzaak van.

Er is 2x in 2015 bij AH Sliedrecht een inzamelactie gehouden waarbij veel boodschappen en contanten zijn opgehaald voor het asiel.

De stichting deed in 2015 mee met de Vriendenloterij, GrotClubactie en Sponsorkliks. Tevens werden er inktcartridges ingezameld en via 123inkt daarmee geld verdiend. Ook lege flessen en mobieltjes werden ingezameld.

De textielinzameling was ook in 2015 weer zeer succesvol.

De lancering/presentatie van de Man Met kat Kalender 2016 werd gehouden tijdens een groots evenement in café Merz te Dordrecht: 'Merz4Catz'. Hiermee is veel geld opgehaald en zijn veel kalenders verkocht.

De Open Dag vond op 2 oktober plaats in samenwerking met WeBa Kittenopvang Papendrecht. Deze samenwerking is goed bevallen en in 2016 zullen we wederom samen met WeBa een Open Dag houden. AH Sliedrecht was hoofdsponsor van de Open Dag.

Er werd 3x in 2015 een 'Kattencafé'-avond gehouden welke allen succesvol waren.

Er heeft deelname aan NLdoet van het Oranjefonds plaatsgevonden. Er is een speciale VIP-dag voor de asielkatten georganiseerd. Het was een groot succes, voor mens èn dier.

Het asiel deed mee aan de Vriendenloterij

Het asiel was aanwezig op de Late Summer Fair in Sliedrecht.

Totale opbrengst voor de fondsenwervende activiteiten, inclusief donaties en giften komen neer op € 24311,55

Bij de noodzaak van vervanging of aanschaf van iets voor het asiel wordt een beroep gedaan op sponsoren en donateurs. Hiermee worden onkosten bespaard.

Het Man Met Kat Kalenderproject heeft Dierenasiel Sliedrecht in 2015 € 6878,84 (netto winst) opgebracht voor de dieren van Dierenasiel Sliedrecht. In 2015 is ook nog een groot bedrag binnengesleept door collega-asielen in de rest van Nederland en België.

In februari 2015 kwam Stichting Dierenasiel Sliedrecht op tv bij RTL4, Bij Carlo Boszhard en Irene Moors. Er is verteld over de opvang (niet in kleine hokjes) en over de maak van de kalender.

Carlo Boszhard heeft geposeerd voor de Man Met Kat Kalender 2016.

Ook is het asiel op de radio geweest, bij radio 3Fm, bij Mark van der Molen. Ook deze BN-er poseerde voor de Man Met Kat Kalender 2015. Schrijver/journalist Mohammed Benzakour poseerde ook voor deze kalender.

Met dit kalenderproject hebben we veel media-aandacht gekregen, o.a. bij magazine LINDA, Hart voor Dieren, het AD, Telegraaf en meer.

Kattenfotografie Anima Felis maakt in 2015 bekend dat zij Dierenasiel Sliedrecht zal gaan sponsoren met een vast percentage van de winst die gemaakt wordt met commerciële fotoshoots.

Stichting Dierenlot, Stichting Menodi en Stichting Dierenfonds zijn vaste sponsors van Dierenasiel Sliedrecht.

Het huis-aan-huis-blad De Merwestreek gaat een samenwerking aan met de stichting in 2015. Elke 2 weken is er plek voor een kleurenfoto en verhaaltje van een asielkat onder de noemer 'Katvertentie'. Dit is een vaste rubriek met als doel meer herplaatsingkansen voor de asielkatten.

Het asiel heeft 3 vaste fotografen die de katten met regelmaat fotograferen en de foto's gratis beschikbaar stellen voor promotiedoeleinden. Nathalie Leeuwis, Rianne Huys en Peter (fotokonijn).

Er is een maandelijkse nieuwsbrief, met een groeiend aantal emailadressen die aangemeld zijn. Op 1 januari 2016 145.

De Facebookgroep van het asiel heeft op 1 januari 2016 rond de 800 leden

De Facebookpagina van het asiel heeft op 1 januari 2016 rond de 600 likers

De Facebookpagina van de Man Met Kat Kalender heeft op 1 januari 2016 rond de 1000 likers

Er is ook een Twitteraccount van het asiel.


Overzicht opgevangen dieren

1-01-2015 Dieren aanwezig in asiel incl gastgezin 27

15 volw kat 11 kitten 1 hond

dieren in 154

volwassen katten 117

kittens 27

honden 4

konijnen 1

vogels 5

gevonden 68 (43 volw.katten, 16 kittens, 3 honden, 1 konijn, 5 vogels)

afstand 35 (32 volw.katten, 2 kittens, 1 hond)

retour asiel 16 (16 volw.katten)

in asiel geboren 7 (7 kittens)

uitwisseling 16 (16 volw.katten)

tijdelijk verblijf 12 (12 volw.katten)

dieren uit 163

herplaatst 115 (83 volw.katten, 32 kitten)

retour eigenaar 22 (17 volw.katten, 3 kitten, 2 hond)

retour na tijdelijk verblijf 12 (12 volw.katten)

uitwisseling 4 (3 vogel, 1 hond)

inbeslag politie 1 (1 hond)

euthanasie 7 (2 vogel, 3 kat, 2 kitten)

overlijden 2 (2 kitten)

1-01-2016 Dieren aanwezig in asiel incl gastgezin 18  14 volw kat 2 kittens 1 hond 1 konijn


Doelen voor 2016 (Jaarplan)

Een collectevergunning voor 2016 zal wederom aangevraagd worden en gehoopt wordt op een betere opbrengst dan in 2015.

Deelname aan NLdoet, LateSummerFair en zit voor 2016 weer in de planning.

De 3e editie van de Man Met Kat Kalender zal uitkomen, met natuurlijk weer een BN-er

Alsmede de 1e editie van de Vrouw Met Hond Kalender, ook met BN-er

Open Dag van het asiel op een andere datum dan de zaterdag op of voor dierendag (try-out)

Start van eigen webwinkel t.b.v. fondsenwerving

Uitbreiding van bestuur, meer gericht op kwaliteitsnormen en fondsenwerving

Beter condities met de gemeente Sliedrecht realiseren

Het dierenambulance-vrijwilligersteam uitbreiden

Energiebelasting teruggaaf aan te vragen

Promotieplan op te starten op het gebied van legaten

Nog meer samenwerking met andere diergerelateerde organisaties realiseren


JAARREKENING 2015 S.D.S. e.o.

Saldo 1-1-2015 liquide middelen

Rabo betaalrekening NL94 RABO 0145771806   € 10871,21

Rabo spaarrekening NL38 RABO 03283558302   € 15569,57

Kas   € 5798,57

=========

TOTAAL saldo 1-1-2015 liquide middelen   € 32239,35

BATEN

1-Vergoedingen inname of herplaatsing katten  

10710

2-Gemeentelijke vergoedingen

9000

3-Giften, donaties

6922,66

4-Overige vergoedingen

1793,04

5-Belasting teruggaaf

4557

6-Fondsenwervende activiteiten

17388,89

7-Collecte

1575,51

8-Nalatenschappen

0

9-Overig baten

304

52251,1

LASTEN

10-Administratie- en kantoorkosten

661,53

11-Huur pand

9151,56

12-Onderhoud pand

353,68

13-Energie, water, gas

2552,27

14-Onkostenvergoedingen

4407,69

15-Telefoonkosten

654,78

16-Gemeentelijke heffingen

1916,29

17-Fondsenwervende activiteiten

6919,9

18-Asielbenodigdheden, voor kattenverzorging

4732,54

19-Asielbenodigdheden, voor vrijwilligers

830,73

20-Dierenarts

13885,2

21-Bankkosten

612,5

22-Verzekering, onderhoud en diesel Dierenlot auto

894,61

23-Overig lasten

615,16

48188,44

Saldo 31-12-2015 liquide middelen

Rabo betaalrekening NL94 RABO 0145771806 10300,94

Rabo spaarrekening NL38 RABO 03283558302 20687,60

Rabo rekening voor kalenderproject NL29 RABO 0304131393 4230,23

Kas 1083,24

=========

TOTAAL saldo 31-12-2015 liquide middelen 36302,01

Stichting Dierenasiel Sliedrecht heeft geen beleggingen, geen waardevolle bezittingen en geen onroerend goed in bezit.

BEGROTING 2016 S.D.S. e.o.

BATEN

1-Vergoedingen inname of herplaatsing katten

12000

2-Gemeentelijke vergoedingen

9000

3-Giften, donaties

6500

4-Overige vergoedingen

1800

5-Belasting teruggaaf

4500

6-Fondsenwervende activiteiten

12000

7-Collecte

2000

8-Nalatenschappen

0

9-Overig baten

300

48100

LASTEN

  • 0-Administratie- en kantoorkosten

700

11-Huur pand

9200

12-Onderhoud pand

500

13-Energie, water, gas

2600

14-Onkostenvergoedingen

4500

15-Telefoonkosten

600

16-Gemeentelijke heffingen

2200

17-Fondsenwervende activiteiten

3500

18-Asielbenodigdheden, voor kattenverzorging

4900

19-Asielbenodigdheden, voor vrijwilligers

900

20-Dierenarts

15000

21-Bankkosten

650

22-Verzekering, onderhoud en diesel Dierenlot auto

1600

23-Overig lasten

300

47150